REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN CALIX ACADEMY

I ZASADY OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do osób korzystających z usług Calix Academy Karolina Popławska.

2. Calix Academy jest czynny w dniach oraz godzinach podanych na stronie internetowej, jednoznacznie według ustalonego grafiku zajęć zorganizowanych.

3. Z usług Klubu mogą korzystać jedynie osoby, które akceptują niniejszy regulamin oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie reagować na komunikaty ostrzegawcze lub informacyjne.

II CZŁONKOSTWO I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Członkiem Calix Academy może zostać osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia (pomiędzy 7 a 18 rokiem życia) może korzystać z usług wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2. Z usług mogą korzystać wyłącznie osoby, które oświadczają pisemnie, że są świadomi własnego stanu zdrowia oraz nie mają żadnych przeciwskazań, by wykonywać ćwiczenia fizyczne. Jednoznacznie użytkownicy wykonują ćwiczenia na własne ryzyko oraz odpowiedzialność.

3. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, trener ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenia stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

5. Każdy Klient korzystający z usług zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do: używania sprzętu oraz urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, dbania o poszanowanie mienia wyposażającego obiekt, noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego krytego obuwia sportowego, podporządkowania się zarządzeniom (ustnym i pisemnym), poleceniom Instruktorów (Trenerów) i innych osób upoważnionych ze strony Klubu. Zabrania się: wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.

6. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.

7. Calix Academy Karolina Popławska nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

8. Aby korzystać z zajęć zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na dany trening odbywająca się poprzez wiadomość na portalu Facebook, poprzez kontakt telefoniczny z klubem lub w recepcji klubu.

9. Rezygnacja z treningu zorganizowanego jest możliwa najpóźniej 1 h przed rozpoczęciem zajęć.

III OPŁATY

1. Warunkiem korzystania z Calix Academy jest zakup jednorazowego wejścia lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi

2. Osoba kupująca karnet akceptuje jego zasady.

3. Osobom upoważnionym ze strony Calix Academy przysługuje prawo do zamknięcia karnetu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu Klubu przez Członka Klubu. W tym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za dany okres.

4. Karnety posiadają ważność 30 dni od dnia zakupu.

5. Klient nie ma możliwości zawieszenia karnetu, przepisania go na inną osobę czy dzielenia go z inną osobą.

6. Zakup karnetu uprawnia Klienta do wstępu do obiektu w wyznaczonych godzinach otwarcia.

Dodatkowe wytyczne w związku z procedurami związanymi z COVID – 19

1. Weryfikuje się liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu– na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy na stronie calixacademy.pl. Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą przebywać na Sali treningowej. Maksymalna liczba osób przypisana jest do każdych zajęć indywidualnie.

2. Szatnie oraz prysznice są czynne.

3. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego – na sali są dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji.

4. Dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających – po każdych zajęciach sprzęt oraz sala sportowa zostaną zdezynfekowane.

5. Zapewnia się 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

6. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiektprzy wejściu na obiekt udostępniony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, każdorazowo po wejściu i wyjściu z obiektu należy zdezynfekować dłonie.

7. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek bezwzględnie zastosować się do zasad reżimu sanitarnego zalecanego przez osoby upoważnione ze strony Calix Academy Karolina Popławska.